П Р О Т О К О Л №9 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 25 юни 2020 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л №9

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 25 юни 2020 г. от 14.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Благо Атанасов Солов, Бойка Грозева Маринска.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Председателят съобщи за постъпили две извънредни точки: 20. Даване на съгласие за отсрочване на главница по ползвания от Общинска банка кредит; 21. Упълномощаване на Кмета на Общината за предприемане действия относно изработването на идеен проект за западен околовръстен път на гр. Пазарджик в обхват от главен път Е72 до главен път Е с. Главиница.
Прие се да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 36, против – 0, въздържали се – 0.
Други предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Поемане на задължението за поддържане на пътни участъци от републиканските пътища.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.- Кмет на Общината

2. Промяна в състава на общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.- Кмет на Общината

3. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината; съдокладчик г-жа Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”

5. Поемане краткосрочен дълг за доставка чрез финансов лизинг на 1 брой автомобил, необходим за нуждите на Община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на регионалното представителство в гр. Пазарджик на Комисия за защита от дискриминация върху част от имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „П. Яворов” №10.
Докладва г-н Гео Василев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ

7. Кандидатстване с проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на общината, лишени от родителска грижа, от първи до дванадесети клас.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

8. Даване име на улица с о.т. 512-511-510 по действащия план на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.502.654 в местност Баира по КК на землище с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 23457.2.124 в местност Азмъка по КК на землище с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17, м. Чорбови градини, землище с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 по КККР на с. Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор и с. Априлци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Гелеменово и с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и склад за съхранение на вино и други продукти от грозде и вино.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Даване на съгласие за отсрочване на главница по ползвания от Общинска банка кредит.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

21. Упълномощаване на Кмета на Общината за предприемане действия относно изработването на идеен проект за западен околовръстен път на гр. Пазарджик в обхват от главен път Е72 до главен път Е с. Главиница.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

22. Питания.


По първа точка: Поемане на задължението за поддържане на пътни участъци от републиканските пътища, докладва г-н Петър Петров – Зам.- Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Евтим Янев.
Решението по първа точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка: Промяна в състава на общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – Зам.- Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Атанас Шопов.
Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четвърта точка: Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Димитър Петков. Предложение за промяна на чл. 32 от Наредбата и отпадане на ал. 4 от чл. 33 направи г-н Евтим Янев. Не се прие – гласували за – 2, против – 0, въздържали се – 32.
Решението по четвърта точка се прие с 36 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

По пета точка: Поемане краткосрочен дълг за доставка чрез финансов лизинг на 1 брой автомобил, необходим за нуждите на Община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По шеста точка: Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на регионалното представителство в гр. Пазарджик на Комисия за защита от дискриминация върху част от имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „П. Яворов” №10, докладва г-н Гео Василев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По седма точка: Кандидатстване с проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на общината, лишени от родителска грижа, от първи до дванадесети клас, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Даване име на улица с о.т. 512-511-510 по действащия план на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.502.654 в местност Баира по КК на землище с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 23457.2.124 в местност Азмъка по КК на землище с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 по КККР на с. Хаджиево, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По четиринадесета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор и с. Априлци, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.
Решението по четиринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По петнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Атанас Шопов.
Решението по петнадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По шестнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Атанас Шопов, г-жа Лиляна Мърхова и г-жа Велина Петкова. Изказване направи г-н Чавдар Чавдаров.
Решението по шестнадесета точка се прие с 21 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По седемнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Евтим Янев. Предложение за увеличаване на цената на 60 лв. за кв. м. имаше от ПК УТОСТК. Не се прие.
Решението по седемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 4.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По осемнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По деветнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Гелеменово и с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и склад за съхранение на вино и други продукти от грозде и вино, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесета точка: Даване на съгласие за отсрочване на главница по ползвания от Общинска банка кредит, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.
Решението по двадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и първа точка: Упълномощаване на Кмета на Общината за предприемане действия относно изработването на идеен проект за западен околовръстен път на гр. Пазарджик в обхват от главен път Е72 до главен път Е с. Главиница, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и втора точка питания към г-н Тодор Попов отправиха г-н Димитър Петков, г-жа Велина Петкова, г-н Евтим Янев и г-н Атанас Шопов.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска


Изтегли оригинала>>>четвъртък 02 юли 2020 - 13:35:45