Р Е Ш Е Н И Е №136

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№136
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Гелеменово и с. Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и склад за складиране и съхранение на вино и други продукти от грозде и вино.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на здравното и социално обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
1. Части от имот – публична общинска собственост, представляваща помещения с обща площ 58.80 кв.м. /петдесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: стоматологичен кабинет с площ 22.00 кв.м., стерилизационна с площ 5.00 кв.м.,1/2 ид.ч. от стая за почивка с площ 10.00 кв.м., ½ ид.ч. от склад с площ 7.80 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35.80 кв.м., ½ ид.ч. от санитарин възел с площ 10.00 кв.м., находящи се в сграда от сглобяеми елементи на бетонова основа на един етаж, ползваща се за здравна служба, построена в кв. 6 – парк, по плана на с. Гелеменово, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/10.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС – 15,00 лв. /петнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща изба с площ 317.00 кв.м. /триста и седемнадесет квадратни метра/, находяща се под цялата застроена площ на триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І – административна сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/02.02.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 413/16.02.2004 г., том І, № 107 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – склад за складиране и съхранение на вино и други продукти от грозде и вино, при начална месечна наемна цена без ДДС – 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – до 30.04.2025 г.

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договор за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

34

0

2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 13:19:36