Р Е Ш Е Н И Е №135

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№135
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и религиозна институция с наименование „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“, ЕИК 121526008, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 27, представлявана от Главен мюфтия – Мустафа Хаджи, ЕГН …, чрез пълномощника Абдуллах Салих, ЕГН …, с постоянен адрес: с. Кандови, общ. Велинград, упълномощен с пълномощно рег. № 1498/29.04.2011 год. за удостоверяване на подписите и рег. № 1499/29.04.2011 год., том 1, № 95 за удостоверяване на съдържанието на Светлин Микушински – нотариус в район СРС, рег. № 389 на Нотариалната камара, върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, девет, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК - София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.05.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Родопи” № 5, площ: 817 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс, предходен идентификатор: 55155.502.9566; 55155.502.667; 55155.502.664, номер по предходен план: 55155.502.667; 55155.502.664, квартал: 221б, парцел IX-молитвен дом, съседи: 55155.502.1965, 55155.502.1964, 55155.502.1963, 55155.502.9566, 55155.502.1961, 55155.502.1960, 55155.502.9671, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.1962.1: застроена площ 193 кв.м., брой надземни етажи 2, брой подземни етажи: 0, предназначение: култова, религиозна сграда.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 362/817 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5724/13.05.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 2684/20.05.2020 г., том 9, акт № 180 в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 (стар идентификатор 55155.502.667) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, е собственост на религиозна институция с наименование „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“ с ЕИК 121526008, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 11158/21.12.2018 г., акт № 118, том 38, дело № 6584/2018 г. в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик се получава от религиозна институция с наименование „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“ с ЕИК 121526008, която да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 21 720,00 лева (двадесет и една хиляди седемстотин и двадесет лева).
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

30

1

5

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 13:17:11