Р Е Ш Е Н И Е №134

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№134
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и „СТРОЙПРОГРЕС-БГ” ООД с ЕИК 112616296, със седалище и адрес на управление: държава България, област Пловдив, община Пловдив, П.К. 4000, населено място гр. Пловдив, район р-н Централен, ул. „Стефан Веркович“ № 9, ет. 2, ап. 4, предствлявано от управителя Петър Цветков, ЕГН …., с постоянен адрес: гр. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.03.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Кочо Честименски” № 44, площ: 4034 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m.), предишен идентификатор: 55155.501.109; 55155.501.108, номер по предходен план: 5010108, квартал: 158, парцел VIII-1541, за жил. строителство, търговия и усуги, съседи: 55155.501.9543, 55155.501.112, 55155.501.111, 55155.501.1542, 55155.501.107, 55155.501.9637, 55155.501.106, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.501.1541.1: застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; 2. Сграда 55155.501.1541.2: застроена площ 462 кв.м., брой етажи 2, предназначение: складова база, склад; Сграда 55155.501.1541.3: застроена площ 102 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; Сграда 55155.501.1541.4: застроена площ 787 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад; Сграда 55155.501.1541.5: застроена площ 9 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад. Забележка: През североизточната част на имота преминават силнотокова подземна линия за средно напрежение и водопроводни тръби за питейна вода с диаметър до 500 мм.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 174,25/4034 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5733/02.06.2020 г., а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, е собственост на „СТРОЙПРОГРЕС-БГ” ООД с ЕИК 112616296, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 9094/26.11.2019 г., акт № 29, том 32, дело № 5592/2019 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик се получава от „СТРОЙПРОГРЕС-БГ” ООД с ЕИК 112616296, което да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 6 970,00 лева (шест хиляди деветстотин и седемдесет лева).
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

31

1

4

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 13:13:42