Р Е Ш Е Н И Е №132

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№132
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, община Пазарджик, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1470 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, четири, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 26.05.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 218 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.503.1465; 55155.503.1464, номер по предходен план: квартал: 405 г, парцел XV – 1470, съседи: 55155.503.1472, 55155.503.1471, 55155.503.9672, 55155.503.961, актуван с акт за частна общинска собственост № 5727/13.05.2020 г., с начална тръжна цена 19 620 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 924,00 лева).
2. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1471 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, четири, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 26.05.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 216 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.503.1465, номер по предходен план: квартал: 405 г, парцел XXX – 1471, съседи: 55155.503.1470, 55155.503.9672, 55155.503.961, актуван с акт за частна общинска собственост № 5728/13.05.2020 г., с начална тръжна цена 19 440 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 888,00 лева).
3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1788 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: КД-14-13-159/01.06.2012 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Бузлуджа», с площ 265 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.502.676, номер по предходен план: квартал: 221, парцел VI, съседи: 55155.502.1794, 55155.502.1787, 55155.502.9569, 55155.502.1786, актуван с акт за частна общинска собственост № 5668/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 18 550 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 187,00 лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

28

6

3

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 13:06:49