Р Е Ш Е Н И Е №131

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№131
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлени имоти с идентификатори 65468.107.3, 65468.111.3, 65468.103.12, 65468.103.13, 65468.103.14, 65468.120.1 по КККР на с. Сбор, община Пазарджик и 00571.2.2 по КККР на с. Априлци, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „пасище” в начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя” на следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 65468.107.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, седем, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност Сакарджа, площ: 2002 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 5, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 107003, съседи: 65468.107.1, 65468.107.2, актуван с акт за публична общинска собственост № 974/04.12.2017 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 65468.111.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност Сакарджа, площ: 4268 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 5, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 111003, съседи: 65468.111.4, 65468.112.11, 65468.111.2, актуван с акт за публична общинска собственост № 1287/18.11.2019 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.12 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност Капанищата, площ: 118492 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 8, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103012, съседи: 65468.103.13, 65468.103.11, 65468.103.16, 65468.103.9, 65468.103.8, 65468.103.7, 65468.103.18, 65468.102.38, 65468.103.6, 65468.103.17, 65468.103.2, 65468.103.5, актуван с акт за публична общинска собственост № 1295/19.11.2019 г.
4. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност Капанищата, площ: 122045 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 6, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103013, съседи: 65468.103.15, 65468.103.11, 65468.103.16, 65468.103.12, 65468.103.2, 65468.103.1, 65468.104.22, 65468.104.21, 65468.104.24, актуван с акт за публична общинска собственост № 1294/19.11.2019 г.
5. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.14 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност Капанищата, площ: 3074 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 8, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103014, съседи: 65468.103.15, 65468.103.16, актуван с акт за публична общинска собственост № 1293/19.11.2019 г.
6. Поземлен имот с идентификатор 65468.120.1 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Сбор, местност Лазаров келник, площ: 655 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 5, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 120001, съседи: 65468.119.8, 65468.120.2, актуван с акт за публична общинска собственост № 1292/19.11.2019 г.
7. Поземлен имот с идентификатор 00571.2.2 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност Сакарджа, площ: 11116 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 5, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002002, съседи: 00571.2.1, 00571.2.4, 00571.2.7, 65468.115.6, актуван с акт за публична общинска собственост № 1327/05.03.2020г.
Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички необходими действия по промяна начина на трайно ползване на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

31

0

6

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 13:03:06