Р Е Ш Е Н И Е №130

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№130
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Хаджиево.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно, имотът не задоволява обществени потребности на населението, предвид на което същият е загубил публичния си характер на ползване. По тази причина е отпаднало предназначението му по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, едно, едно, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Хаджиево, община Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. Неизвестна, местност ТЕПЕ ДЪМГА, площ 11969 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Гробищен парк, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112001, съседи: 77061.102.8, 77061.112.11, 77061.112.12, 77061.112.9, 77061.112.10, 77061.100.9.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по промяна вида собственост на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

33

0

4

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:52:51