Р Е Ш Е Н И Е №128

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№128
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1807/11.06.2020 г. от Нели Арабаджиева, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод, започващо от съществуващ стълб №38 от МрНН, извод „А”, ТП „3-Црънча”, извод СрНН „Варвара”, находящ се в края на регулацията на с. Црънча, след което се насочва на запад и се установява в ПИ с идентификатор 78570.1.45 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път, след около 35м сменя посоката си като чупи на югозапад през източната част на имот 78570.135.8 – НТП нива, като продължава в същата посока до достигането на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 78570.135.17 /УПИ I-17/, м. Чорбови градини, землище с. Црънча, общ. Пазарджик.
Дължината на трасето е около 140 м – общинска и частна собственост, засегнатата площ е 0.164 дка – общинска и частна собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

34

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:46:08