Р Е Ш Е Н И Е №127

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№127
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 23457.2.124 в местност Азмъка по КК на землище с. Драгор.


Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал.1, т.1 от ЗУТ

Р Е Ш И:

Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124 в местност Азмъка по КК на землище с. Драгор.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 23457.2.124, с начин на трайно ползване – нива, в м. Азмъка по КК на землището на с. Драгор, УПИ I-161 (проектен ПИ 23457.2.161), с отреждане за жилищно строителство, за част от имота и ситуиране на свободно стоящо застрояване при показатели за устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), П. застр. 60%, мин. озел. пл. 40%, Кинт. 1,2, съгласно означенията на внесеното предложение за ПУП-ПРЗ.

Обслужването на новообособения УПИ се осъществява от ПИ 23457.1.247 (селскостопански, горски, ведомствен път) и ПИ 23457.2.80 (селскостопански, горски, ведомствен път) като уличната регулационна линия, в североизточната част на УПИ, се разполага на 2,00 м. навътре в имота, с оглед бъдещо разширение на пътя.
- Проектът за ПУП-ПРЗ, да се представи и в цифров вид, в CAD формат върху технически носител.
- С проекта за ПУП-ПРЗ да се представят и Ел. и ВиК схеми, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗУТ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

36

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:43:08