Р Е Ш Е Н И Е №126

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№126
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.502.654, местност Баира по КК на землището на с. Гелеменово.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т.1 от ЗУТ

Р Е Ш И:

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.502.654, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, в местност Баира по КК на землището на с. Гелеменово, с оглед обособяване на три УПИ за имота, съответно УПИ I-673, УПИ II-674 и УПИ III-675 и трите с отреждане с отреждане „за жилищно строителство и търговия” и ситуиране на свободно стоящо застрояване при показатели за устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), П. застр. 60%, мин. озел. пл. 40%, Кинт. 1,2, съгласно означенията на проекта – предложение за ПУП-ПРЗ.
- Проектът за ПУП-ПРЗ, да се представи и в цифров вид, в CAD формат върху технически носител.
- С проекта за ПУП-ПРЗ, да се представят и Ел. и ВиК схеми, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗУТ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

36

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:40:13