Р Е Ш Е Н И Е №125

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№125
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Даване име на улица с о.т. 512-511-510 по действащия план на село Мало Конаре.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Дава име на новообразуваната улица с о.т. 512-511-510 – улица „Сто двадесет и първа”.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:38:08