Р Е Ш Е Н И Е №124

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№124
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение във Фонд „Социална закрила“ по целева Програма за подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас.

Целта на проекта е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от първи до дванадесети клас, както и да се подпомогне и тяхната самостоятелност.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината за одобряване на внесено проектно предложение по целева Програма за подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас, и след станалите разисквания, на основание чл. 17, ал.1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по целева Програма за подпомагане на образователния процес на деца и младежи настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на Община Пазарджик, лишени от родителска грижа от първи до дванадесети клас.


2. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да възложи изпълнението и реализирането на дейностите по проектно предложение, включително неговото техническо и финансово изпълнение, на Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>


четвъртък 02 юли 2020 - 12:34:56