Р Е Ш Е Н И Е №123

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№123
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на регионалното представителство в гр. Пазарджик на Комисия за защита от дискриминация върху част от имот – частна общинска собственост, представляващ: 1 бр. помещение с площ 25.25 кв.м., находящо се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор 55155.503.354.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.354, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 10. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5074/08.05.2018 г., вписан в дв. вх. рег. №3661/17.05.2008 г., том 12, Акт №87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и целесъобразно. С предоставянето на помещението ще се удовлетворят нуждите от помещение на регионалното представителство в гр. Пазарджик на Комисия за защита от дискриминация.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 40, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация и чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

I. Учредява безвъзмездно право на ползване на регионалното представителство в гр. Пазарджик на Комисия за защита от дискриминация, ЕИК 131457813, със седалище и адрес на управление: бул. „Драган Цанков” № 35 гр. София, представлявана от доц. д-р Ана Джумалиева – председател, върху част от имот – частна общинска собственост, представляващ: 1 бр. помещение с площ 25.25 кв.м., находяща се на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, с идентификатор 55155.503.354.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.354, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 10. За имота е отреден УПИ XIV – 354, в кв. 258, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5074/08.05.2018 г., вписан в дв. вх. рег. № 3661/17.05.2008 г., том 12, Акт № 87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията, гр. Пазарджик с предназначение - офис.

ІІ. Безвъзмездното право на ползване върху имота по т. I се учредява за срок от 5 (пет) години.

ІІІ. Комисия за защита от дискриминация да заплаща всички такси и консумативи за ползвания имот.

ІV. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота с Комисия за защита от дискриминация.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:31:02