Р Е Ш Е Н И Е №122

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№122
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за доставка чрез финансов лизинг на 1 (един) брой автомобил, необходим за нуждите на Община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и обосновано. Необходимо е да се поеме краткосрочен дълг за доставка на 1 (един) брой автомобил, което е наложително с оглед техническото износване и на трите автомобила, собственост на Общината. Поради това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 13, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, предвид изложените с предложението фактически основания, Общински съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:

Одобрява поемането на краткосрочен дълг чрез финансов лизинг за доставка на 1 (един) брой автомобил, необходим за нуждите на Община Пазарджик за срок от 12 (дванадесет) месеца, при следните параметри:

- Максимален размер на дълга – 35 000 лв. с включен ДДС;
- Валута на дълга – лева;
- Вид на дълга – краткосрочен дълг, съгласно чл. 3, т. 7 от закона за обществения дълг;
- Цел – закупуване на 1 (един) брой автомобил за обезпечаване на дейността на Община Пазарджик;
- Условия за погасяване – за срок от 12 (дванадесет) месеца при начална вноска до 15% включително от цената на актива и месечни вноски съгласно лизингов погасителен план на избрания изпълнител, плюс еднократни съпътстващи разходи (такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.);
- Максимален лихвен процент – безлихвен;
- Начин на обезпечаване на дълга – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга;
- Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:24:47