Р Е Ш Е Н И Е №120

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№120
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.
Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,

Р Е Ш И:

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:16:46