Р Е Ш Е Н И Е №118

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№118
от 25 юни 2020 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Поемане на задължението за поддържане на пътни участъци от републиканските пътища.

От Община Пазарджик е направено предложение до Агенция „Пътна инфраструктура” при МРРБ за промяна на списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетка такса, с цел пътуващите да не заплащат такава такса за конкретни пътни участъци на територията на Община Пазарджик.
С писмо с изх. № 08-00-661/08.06.2020 г., наш вх. № 11-00-95_001/08.06.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура” при МРРБ се изисква Общинският съвет да поеме задължението за поддържане на конкретни пътни участъци, включително и да предвиди за тази цел средства от бюджета на Общината в размер на 101 623 лв. за една календарна година.
Кметът на Общината предлага да се поеме задължението и се предвидят средства в размер на 101 623 лв. за една календарна година за поддържането на конкретни пътни участъци.
Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Община Пазарджик поема задължението за поддържане на следните пътни участъци:
1. Път І-8: Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – ок.п. София – ок.п. Ихтиман – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – ок.п.Хасково – Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево. Участъкът от републиканския път е: край с. Звъничево – начало гр. Пазарджик, от км 183+270 до км 187+790.
2. Път ІІ-37 (Ябланица – Ботевград) Джурово – Етрополе – Златица –Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат – Барутин. Участъкът от републиканския път е: кръстовище с път ІІІ-803 (отбивка за с. Драгор) – начало на гр. Пазарджик, от км 122+256 до км 124+048.
3. Път ІІ-37 (Ябланица – Ботевград) Джурово – Етрополе – Златица –Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат – Барутин. Участъкът от републиканския път е: край гр. Пазарджик – начало с. Главиница, от км 129+788 до км 130+699.
4. Път ІІІ-803 (о.п. Ихтиман – Костенец) – Мухово – язовир „Тополница” – Лесичово – Калугерово – Динката – (Панагюрище – Пазарджик). Участъкът от републиканския път е: край с. Драгор – кръстовище с път ІІ-37, от км 58+950 до км 59+338.
5. Път ІІІ-3703 Пазарджик – Добровница – (Мало Конаре – Пищигово). Участъкът от републиканския път е: край гр. Пазарджик – начало с. Добровница, от км 1+562 до км 4+277.
6. Път ІІІ-3706 (Пазарджик – Пещера) – Дебръщица – Црънча – Паталеница – Ветрен дол. Участъкът от републиканския път е: край с. Дебръщица – начало с. Паталеница, от км 5+191 до км 8+866.
7. Път ІІІ-8003 (Пазарджик – Пловдив) – Мало Конаре – Пищигово – Черногорово – Овчеполци – Блатница – Смилец – Дюлево – (Стрелча –Кръстевич). Участъкът от републиканския път е: край с. Черногорово – кръстовище с път RAZ1151, от км 12+640 до км 13+619.
ІІ. От бюджета на Общината ще се предвидят средства в размер на 101 623 лв /сто и една хиляди шестстотин двадесет и три лева/ за една календарна година за поддържането на горепосочените пътни участъци.
ІІІ. Задължава Кмета на общината да внесе актуализация на приетия бюджет на Община Пазарджик за 2020 г., в което да се предвидят средства в размер на 101 623 лв. /сто и една хиляди шестстотин двадесет и три лева/ за една календарна година за поддържането на горепосочените пътни участъци.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

38

0

0

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

четвъртък 02 юли 2020 - 12:08:10