П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 31 януари 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №1

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 31 януари 2020 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.

    Председателят откри редовното заседание на Общинския съвет и предложи промяна в проекта на дневен ред, а именно: точки 4, 5 и 6 да станат съответно 1, 2 и 3, а точки 1, 2 и 3 да станат 4, 5 и 6.
    Други предложения по дневния ред нямаше.
        С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния
   
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и определяне пълномощията на кметските наместници в Община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

2. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 година.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

3. Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на Община Пазарджик, считано от 01.03.2020 година.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината; съдокладчик г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

4. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2020 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

5. Приемане на актуализиран план за действие на общински концесии на територията на община Пазарджик за периода 2018-2020 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

6. Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС, извършени от оператора по ВиК през 2019 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

7. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Пазарджик за 2020 година.
Докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Пазарджик

8. Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Общество Бяло братство – България” в гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: ул. „Екзарх Йосиф” №26, с предназначение: административна, делова сграда.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Изменение на решение №103 на ОбС – Пазарджик от 30.05.2019 г., взето с Протокол №6 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

11. Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот №55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №48876.6.12, №48876.6.14, №48876.6.15 и №48876.6.16, местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ поземлен имот №32010.33.119, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от сектор „Разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново ел. табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир”, землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Програма за управление на Община Пазарджик за периода 2019-2023 година.

19. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли-декември 2019 г.

20. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли-декември 2019 г.

21. Годишен доклад зад дейността на обществения посредник на Община Пазарджик през 2019 г.

22. Питания.

По първа точка: Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и определяне пълномощията на кметските наместници в Община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Попов направи разяснения по материала. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.
Решението по първа точка се прие с 34 гласа – за, против – 1, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 година, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Пояснение направи г-н Попов. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на Община Пазарджик, считано от 01.03.2020 година, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Попов съобщи за промяна в проекта на решение, отнасяща се до детските градини в с. Црънча и с. Ивайло. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2020 година, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-жа Велина Петкова, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Димитър Петков, г-н Арлин Антонов, г-жа Бойка Маринска. Предложение да бъдат предвидени 10 000 лв. за ремонт на храм „Свето Възнесение” в с. Алеко Константиново, направи ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”. Прие се от вносителя. Г-н Румен Димитров предложи да се допълни списъка с второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с директорите на детските градини в с. Ивайло и с. Паталеница. Изказвания направиха г-н Евтим Янев, г-жа Гинче Караминова, г-н Арлин Антонов, г-н Благо Солов, г-н Евгени Абаджиев. Г-н Найден Шопов обяви, че няма да участва в гласуването на точката.
Изказване като гражданин направи г-н Костадин Деянов от Демократична България.
Решението по четвърта точка се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Приемане на актуализиран план за действие на общински концесии на територията на община Пазарджик за периода 2018-2020 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. . Г-н Попов направи разяснение по материала. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-жа Лиляна Мърхова. Изказвания направиха г-н Румен Димитров, г-жа Велина Петкова, г-н Благо Солов. Изказаха се и гражданите Борислав Стефанов, Йорданка Маринкова и Илиян Янков.
Решението по пета точка се прие с 30 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

По шеста точка: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС, извършени от оператора по ВиК през 2019 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Пазарджик за 2020 година, докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-жа Бойка Маринска. Предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Общество Бяло братство – България” в гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: ул. „Екзарх Йосиф” №26, с предназначение: административна, делова сграда, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Стефанов съобщи, че от проекта за решение отпада точка 4, поради техническа грешка.
Решението по осма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По девета точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Изменение на решение №103 на ОбС – Пазарджик от 30.05.2019 г., взето с Протокол №6 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По единадесета точка: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот №55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №48876.6.12, №48876.6.14, №48876.6.15 и №48876.6.16, местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ поземлен имот №32010.33.119, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от сектор „Разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново ел. табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир”, землище Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 година, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси нямаше. Предложение имаше от ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” – в раздел V от годишната програма да отпадне имотът под №93, находящ се в землището на с. Сарая. Предложението се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Решението по шестнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

Осемнадесета, деветнадесета и двадесета точки бяха за сведение.
По двадесет и първа точка общественият посредник г-н Георги Шопов направи кратко резюме на доклада си.

По двадесет и втора точка – питания, въпроси към г-н Попов зададоха г-н Евтим Янев, г-н Арлин Антонов, г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Велина Петкова, г-н Румен Димитров, г-н Евгени Абаджиев, г-н Христо Бързев, г-н Лазар Попов, г-н Мари Кемчев.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.


Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ


Съставил протокола:
Дона Терзийска
 
Изтегли оригинала >>>
петък 07 февруари 2020 - 13:30:00