П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 16 март 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №3

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 16 март 2020 г. от 12.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. “България” №2


Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Илиян Николов Вулянов, Лилия Георгиева Георгиева, Борис Иванов Манев, Бойка Грозева Маринска.

    Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно положение в страната, свързано с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Не се водеше присъствен списък, присъствието на съветниците са сесията е видно от поименното гласуване по точките от дневния ред;
3. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

    Председателят прочете дневния ред за сесията. Г-н Димитър Петков предложи да се включи точка 3 – Приемане от Общинския съвет на декларация във връзка с обявеното извънредно положение в страната. Прие се – гласували за – 25, против – 0, въздържали се – 9. Г-н Благо Солов предложи точка 4 да бъде: Изслушване на Кмета на Общината във връзка с предприетите мерки за действие в община Пазарджик в условията на извънредното положение. Прие се.
        С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния
   

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Сключване на споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик

2. Изменение на Решение №143 на Общински съвет – Пазарджик, от 18.09.2019 г., взето с Протокол №9 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик

3. Приемане на декларация от Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

4. Изслушване на Кмета на Общината във връзка с предприетите мерки за действие в община Пазарджик в условията на извънредното положение.

По първа точка: Сключване на споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По втора точка: Изменение на Решение №143 на Общински съвет – Пазарджик, от 18.09.2019 г., взето с Протокол №9 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-жа Гинче Караминова. Г-н Попов направи пояснение.

Решението по втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По трета точка: Приемане на декларация от Общински съвет – Пазарджик,  г-н Димитър Петков прочете текста на декларацията, която предлага да бъде приета от Общинския съвет. Предложения нямаше.

Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четвърта точка г-н Тодор Попов съобщи за мерките, взети от администрацията с цел предотвратяване и ограничаване разпространението на вируса. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-жа Велина Петкова.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.


Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Съставил протокола:
Дона Терзийска

вторник 24 март 2020 - 13:30:00