П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 26 март 2020 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №4

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 26 март 2020 г. от 14.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. “България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Благо Атанасов Солов, Лилия Георгиева Георгиева, Борис Иванов Манев, Бойка Грозева Маринска.

    Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно положение в страната, свързано с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Не се водеше присъствен списък, присъствието на съветниците са сесията е видно от поименното гласуване по точките от дневния ред;
3. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Председателят съобщи за постъпили две извънредни точки: 20. Вземане на решение за цените и таксите за ползване на общински имоти на територията на Община Пазарджик през времето на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение;  21. Предложение от Сдружение МОО „Българска асоциация Витязи – Хан Аспарух” за определяне на място за поставяне на паметник в чест на ген. Брок и воините, освободители на гр. Пазарджик през Руско-турската война. Прие се да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 0.

        С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния
   
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник

2. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник.
Докладва г-н Георги Георгиев – общински съветник

3. Вземане на решение за определяне нов размер на възнаграждението на обществения посредник на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Георгиев – общински съветник

4. Изменение и допълнение на решение №1/31.01.2020 г, взето с Протокол №1 от 31.01.2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс „Писковец”, с обща концесионна територия 34 849 кв. м., която се формира от поземлен имот с идентификатор 55155.505.985, с площ: 11 742 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Любен Боянов” и  поземлен имот с идентификатор 55155.28.9, с площ: 23 107 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, местност „ВАЛА”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

7. Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

8. Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Ляхово, Мало Конаре, Синитово и Сарая.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в с. Говедаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 53335.915.38 по КККР на с. Огняново, площ 25891 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 по КККР на с. Пищигово, площ 3314 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.20.92 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІ-190, кв. 13 по плана на с. Паталеница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2019 година.

18. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 г. и Програма за дейността на комисията за 2020 г.

19. Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, и Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г.

20. Вземане на решение за цените и таксите за ползване на общински имоти на територията на Община Пазарджик през времето на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

21. Предложение от Сдружение МОО „Българска асоциация Витязи – Хан Аспарух” за определяне на място за поставяне на паметник в чест на ген. Брок и воините, освободители на гр. Пазарджик през Руско-турската война.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Питания.

Преди да се пристъпи към работа по дневния ред, г-н Георги Коприщенов прочете декларация по повод Деня на Тракия. Г-жа Йордана Темнилова прочете обръщение към общинските съветници от д-р Борис Манев.
Г-н Тодор Попов запозна присъстващите с актуалното положение в общината.

По първа точка:
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Лазар Попов. Г-н Димитър Петков предложи измененията да влязат в сила от 1 април 2020 г. Прие се от вносителя.
Решението по първа точка се прие с 33 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

По втора точка:
Приемане на Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник, докладва г-н Георги Георгиев – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По трета точка:
Вземане на решение за определяне нов размер на възнаграждението на обществения посредник на община Пазарджик, докладва г-н Георги Георгиев – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По четвърта точка:
Изменение и допълнение на решение №1/31.01.2020 г, взето с Протокол №1 от 31.01.2020 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка
: Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс „Писковец”, с обща концесионна територия 34 849 кв. м., която се формира от поземлен имот с идентификатор 55155.505.985, с площ: 11 742 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Любен Боянов” и  поземлен имот с идентификатор 55155.28.9, с площ: 23 107 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, местност „ВАЛА”, докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров и г-жа Таня Димитрова. Пояснение по точката направиха г-н Тодор Попов и арх. Кръстьо Танков. Г-н Евтим Янев направи изказване. Предложение имаше от ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”: В решението да бъде добавена точка със следния текст: „Упълномощава Кмета на Общината при необходимост да извърши необходимите процедури по ЗУТ за промяна на действащите общи подробни устройствени планове.”  Прие се от вносителя. Инж. Теменушка Иванова съобщи, че навсякъде в документацията „решение 202/2019 г.” трябва да се чете „202/2013 г.”, поради допусната техническа грешка.
Решението по пета точка се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По шеста точка: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Ляхово, Мало Конаре, Синитово и Сарая, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 2.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По десета точка:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в с. Говедаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По единадесета точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 53335.915.38 по КККР на с. Огняново, площ 25891 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По дванадесета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 по КККР на с. Пищигово, площ 3314 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Чавдар Чавдаров.
Решението по дванадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тринадесета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.20.92 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По четиринадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По петнадесета точка:
Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІ-190, кв. 13 по плана на с. Паталеница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По шестнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Атанас Шопов предложи от името на ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”: Документите за закупуване на общински жилища, подадени след 27.02.2020 г., да бъдат извадени от списъка за продажби и същите да бъдат внесени след промяната на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик; като т. ІV в проекта за решение да се запише: „До приемане на промяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик да не бъдат внасяни за разглеждане и продажба общински апартаменти и къщи.” Предложението не се прие – гласували за – 10, против – 17, въздържали се – 7.
Решението по шестнадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

Седемнадесета, осемнадесета и деветнадесета точка бяха за сведение.

По двадесета точка: Вземане на решение за цените и таксите за ползване на общински имоти на територията на Община Пазарджик през времето на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка: Предложение от Сдружение МОО „Българска асоциация Витязи – Хан Аспарух” за определяне на място за поставяне на паметник в чест на ген. Брок и воините, освободители на гр. Пазарджик през Руско-турската война, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По двадесет и втора точка
питания към Кмета на Общината отправиха г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Гинче Караминова, г-жа Велина Петкова, г-н Георги Коприщенов, г-н Румен Димитров.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Съставил протокола:
Дона Терзийска
четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00