П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 април 2020 г.

 
   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №5

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 29 април 2020 г. от 14.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Таня Ангелова Димитрова, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Валентина Асенова Кайтазова, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Лилия Георгиева Георгиева.

    Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно положение в страната, свързано с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Не се водеше присъствен списък, присъствието на съветниците са сесията е видно от поименното гласуване по точките от дневния ред;
3. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Председателят съобщи за постъпила една извънредна точка: 26. Създаване на кризисен фонд за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които, поради извънредното положение в държавата от кризата, породена от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.
 Прие се да бъде включена в дневния ред – гласували за – 35, против – 0, въздържали се – 5.
Г-н Чавдар Чавдаров предложи в дневния ред да бъде включена точка 27. Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси. Прие се – гласували за – 21, против – 5, въздържали се – 14.
Г-н Благо Солов предложи още една извънредна точка – 28. Изслушване на Кмета по въпроса за финансовото състояние на общината. Не се прие да бъде включена в дневния ред – гласували за – 11, против – 7, въздържали се – 18.

        С 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния
   
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

2. Изменение на Решение №71/26.03.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината

3. Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината

4. Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
6. Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І-Производствена и складова дейност, в кв. 36 по плана на с. Ивайло.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по КККР на с. Црънча.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №10.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2020 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

    10. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик през 2021 година.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

11. Предложение от Кмета на с. Главиница относно поставяне на метален кръст в УПИ VІІІ-Зеленина в кв. 10 по плана на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, м. „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР за УПИ VІІІ-Парк, в кв. 10 по плана на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.140.21 по КККР на землището на с. Сбор, м. „Алчак чаир”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – Друг вид нива, с идентификатор 55155.21.7, м. „Малък Якуб” по КК на землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25, м. „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица”, землище гр. Пазарджик, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 15028.10.18, м. „Шеолу” по КК на с. Главиница за включване на същия в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 и ПИ с идентификатор 55155.8.35.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ІІІ-484, кв. 54 по плана на с. Синитово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Създаване на кризисен фонд за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които, поради извънредното положение в държавата от кризата, породена от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.
Докладва г-жа Гинче Караминова – общински съветник

27. Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси.
Докладва г-н Чавдар Чавдаров – общински съветник

28. Питания.

По първа точка: Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение в състава на комисията да бъдат включени и зам.-председателите на общинския съвет имаше от ПК „Законност”. Прие се от вносителя. Въпрос зададе г-н Благо Солов.
Решението по първа точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка: Изменение на Решение №71/26.03.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка:
Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четвърта точка: Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По пета точка:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка
: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І-Производствена и складова дейност, в кв. 36 по плана на с. Ивайло, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов. Предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 33 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По седма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по КККР на с. Црънча, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-жа Велина Петкова, г-жа Гинче Караминова. г-н Евтим Янев предложи в проекта за решение да бъде дописано: „20% от постъпленията от продажбата да бъдат насочени за реализиране на благоустройствени мероприятия в с. Црънча”. Прие се от Кмета на Общината. Изказване по точката направи г-н Ангел Руков – кмет на с. Црънча.
Решението по седма точка се прие с 26 гласа – за, против – 9, въздържали се – 4.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По осма точка:
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №10, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По девета точка: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2020 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров, г-жа Бойка Маринска. Изказвания направиха г-н Христо Бързев и г-жа Бойка Маринска.
Решението по девета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

    По десета точка:
Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик през 2021 година, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Предложение от Кмета на с. Главиница относно поставяне на метален кръст в УПИ VІІІ-Зеленина в кв. 10 по плана на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По дванадесета точка: 
Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, м. „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка:
Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР за УПИ VІІІ-Парк, в кв. 10 по плана на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По четиринадесета точка:
Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.140.21 по КККР на землището на с. Сбор, м. „Алчак чаир”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – Друг вид нива, с идентификатор 55155.21.7, м. „Малък Якуб” по КК на землище Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка
: Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25, м. „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица”, землище гр. Пазарджик, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 15028.10.18, м. „Шеолу” по КК на с. Главиница за включване на същия в строителните граници на населеното място, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По деветнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 и ПИ с идентификатор 55155.8.35, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.


По двадесет и втора точка:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Мало Конаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 31 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и трета точка:
Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ІІІ-484, кв. 54 по плана на с. Синитово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и четвърта точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и пета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Румен Димитров съобщи, че постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” ще внесе предложение в Общинския съвет за промяна на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за настаняване в жилища, собственост на Община Пазарджик.
Решението по двадесет и пета точка се прие с 26 гласа – за, против – 5, въздържали се – 6.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и шеста точка
: Създаване на кризисен фонд за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които, поради извънредното положение в държавата от кризата, породена от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт, докладва г-жа Гинче Караминова – общински съветник. Въпроси зададоха г-жа Гинче Караминова, г-жа Велина Петкова. Изказвания направиха г-н Евгени Абаджиев, г-жа Таня Димитрова, г-н Тодор Попов. Г-н Благо Солов направи процедурно предложение да се прекратят разискванията. Прие се – гласували за – 35, против – 0, въздържали се – 1.
 Г-н Попов съобщи, че за създаването на този фонд Общината може да отпусне 15 000 лева, които да бъдат за сметка на неговите представителни. За членове на комисията бяха предложени: Таня Димитрова, Христо Бързев, Гинче Караминова, Валентина Кайтазова, Борис Димитров, Чавдар Чавдаров, Бойка Маринска, Велина Петкова и Гергана Табакова. Прие се комисията сама да си избере председател.
 Решението по двадесет и шеста точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и седма точка: Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси, докладва г-н Чавдар Чавдаров – общински съветник. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и седма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и осма точка, вместо питания, г-н Тодор Попов запозна съветниците с финансовото състояние на Общината в условията на извънредното положение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВСъставил протокола:
Дона Терзийска
вторник 05 май 2020 - 12:30:00