Р Е Ш Е Н И Е №35 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№35

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.
Трасето на електропровода започва от нов ел. стълб, разположен в ПИ с идентификатор 46749.146.82 – НТП пасище в землището на с. Мало Конаре. След което се насочва в посока изток, пресича ПИ с идентификатор 46749.146.124, навлиза в ПИ 46749.146.81 – НТП изоставена орна земя, променя посоката си на юг, като пресича следните поземлени имоти: 46749.146.80, 46749.147.174, 46749.147.113, 53335.300.33, 53335.300.18, 53335.300.31, 53335.300.22, 53335.300.27, 53335.305.16, 53335.305.13, 53335.306.15, 53335.306.13, 53335.307.15, 53335.307.12, 53335.308.16, 53335.308.13, 53335.309.15, 53335.309.12, 53335.310.14, 53335.310.11, 53335.311.12, 53335.311.9, 53335.312.15, 53335.312.12, 53335.313.16, 53335.313.14 до достигане на ПИ с идентификатор 53335.314.17 в землището на с. Огняново, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 29 29 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00