Р Е Ш Е Н И Е №34 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№34

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик.
Трасетата на захранващите проводи – канализация, водопровод за промишлена вода /сондажна/, водопровод за питейна вода, електропровод, оптичен кабел и газопровод, започват от съществуващи проводи на границата на ПИ с идентификатор 48444.10.15, пресичат ПИ с идентификатор 48444.10.20 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаните трасета, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00