Р Е Ш Е Н И Е №33 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№33

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.38 в местността „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл. 38, ал. 1 от ППЗОЗЗ


Р Е Ш И:    ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.10.38 в местността „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

РАЗРЕШАВА изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.10.38 в местност „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица, с оглед за имота да се обособи УПИ II-38 в кв.73 и същият да се включи в строителните граници на населеното място.
С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване при устройствени показатели отговарящи на изискванията за Жилищна зона с малка височина „Жм”, съгласно Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и УЗ.

ДАВА СЪГЛАСИЕ в обхвата на горепосочения план да се включи и част от    ПИ 20362.10.391, представляващ полски път, собственост на Община Пазарджик, като улица с о.т о.т 233а-233в., обслужваща новообразувания УПИ II-38.   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00