Р Е Ш Е Н И Е №32 от 30 декември 2019 година

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№32

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3


ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.16.35 в местност „Геров трап” по КК на неурбанизираната територия на с. Говедаре.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1от ЗУТ

Р Е Ш И:


1. Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.16.35 в местността „Геров трап” по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Говедаре.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.16.35, в местността „Геров трап” по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Говедаре, с оглед образуването на УПИ за същия, съответно УПИ VІI-35, жилищно строителство.
Транспортното обслужването на имота се извършва от околовръстна улица с о.т.о.т.27-28 от регулацията на селото.
С плана за застрояване се предвижда свободностоящо застрояване с показатели за  устройствена зона - „Жм“, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии УЗ. Застроителната линия е разположена на улично-регулационната линия.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0

   
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00