Р Е Ш Е Н И Е №29 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№29

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3


ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.132.42 в местност „Градището” по КК на землище с. Мало Конаре.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а ал. 1 и чл. 109 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и чл. 67а от ППЗОЗЗ

Р Е Ш И:


  1. Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.132.42 в местността „Градището” по кадастралната карта на землище с. Мало Конаре.
    2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.132.42 в местността „Градището” по кадастралната карта на землище с. Мало Конаре, с оглед присъединяване на същия към съседния ПИ 46749.132.62, за който е отреден УПИ IV-43, автоморга, търговия и услуги и образуването на един нов УПИ IV-62,42 за двата имота с отреждане „За автоморга, търговия и услуги“.
    Транспортното обслужването на имотa става от път I-8 „Пловдив-Пазарджик“, чрез местен път (ПИ 46749.132.46). Уличната регулационна линия на новообразувания УПИ се разполага на 2,00 м навътре в имота.
    С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване при показатели за Предимно производствена устройствена зона „Пп“, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии УЗ.

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00