Р Е Ш Е Н И Е №25 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№25

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №32010.36.42,  в местност „Цигански герен”  в землището на с. Ивайло.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.     Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 , чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:


1. Одобрява задание за изработване на на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №32010.36.42,  в местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №32010.36.42,  в местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00