Р Е Ш Е Н И Е №22 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№22

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3


ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63,  55155.12.64 и част от 55155.12.91, местност „Атчаир“ по КККР на град Пазарджик за присъединяване към съществуващ гробищен парк на града.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност на Община Пазарджик да реализира разширението на съществуващия гробищен парк. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ.
    2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63,  55155.12.64 и част от 55155.12.91, местност „Атчаир“ по КККР на град Пазарджик за присъединяване към съществуващия гробищен парк на града, съобразно изготвеното предложение.
        3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ, ЗОЗЗ и ЗКИР, включително промените в кадастралната карта на населеното място относно засегнатите имоти.

     
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00