Р Е Ш Е Н И Е №19 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№19

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3


ОТНОСНО: Приемане на дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г. и краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2022 г.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл.  9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


  1. Общински съвет – Пазарджик приема дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г.
    2. Общински съвет – Пазарджик приема краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2022 г.
    3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши всички необходими законови  действия по влизане в сила и изпълнението на дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г. и краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2022 г.

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 28 26 0 2

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

      КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2020-2022 годинаДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2020-2029 година


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00