Р Е Ш Е Н И Е №17 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№17

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”, финансирана от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и във връзка с Насоките за кандидатстване по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., след станалите разисквания.

Р Е Ш И:


  1. Общински съвет – Пазарджик дава съгласие Община Пазарджик, да кандидатства с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики“ в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”, финансирана от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
    2.    Общински съвет – Пазарджик декларира, че няма да променя собствеността и предназначението на сградите, обект на финансиране в рамките на проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики”, за период от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на този период те ще се използват за целите на проекта.
    3.    Общински съвет – Пазарджик декларира, че няма да променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване/активи в рамките на проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики”, за период от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на този период те ще се използват за целите на проекта.
    4.    Общински съвет – Пазарджик дава съгласие Община Пазарджик да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост на проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в съответствие с приложимите изисквания на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
    5.    Общински съвет – Пазарджик упълномощава Кмета на Община Пазарджик да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”, финансирана от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 30 1 7

 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00