Р Е Ш Е Н И Е №14 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№14

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО:  Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола за проведеното публично обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик. 
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


Приема предложения проект за Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 32 4 2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00