П Р О Т О К О Л №8 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 май 2020 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л №8

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 28 май 2020 г. от 14.00 часа,
в пленарна зала, бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Николов Харалампиев, Никола Петров Пенчев, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Румен Спасов Димитров, Георги Димитров Коприщенов, Тодор Милчев Тодоров, Георги Ангелов Георгиев, Евгени Мартинов Абаджиев, Венелина Ангелова Георгиева, Иван Георгиев Йорданов, Златко Димитров Митрев, Христо Василев Бързев.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Дойчев Панайотов, Найден Тодоров Шопов, Илиян Николов Вулянов, Гинче Димитрова Караминова, Евтим Николов Янев, Борис Димитров Димитров, Малина Георгиева Консулова-Златева, Стоян Атанасов Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Благо Атанасов Солов, Чавдар Стоянов Чавдаров, Лазар Огнянов Попов, Велина Грозданова Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Иванов Манев, Йордана Красимирова Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Григоров Антонов, Мари Василев Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Грозева Маринска, Димитър Любомиров Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Георгиев Шопов, Илия Ангелов Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Георгиев Ангелов, Васил Надков Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Спасов Николов.
Отсъстваха общинските съветници: Таня Ангелова Димитрова, Валентина Асенова Кайтазова, Лилия Георгиева Георгиева.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Председателят съобщи, че са постъпили две предложения за включване като точки в дневния ред: като точка 14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.72.1, м. „Бяла чешма” в землището на с. Величково и като точка 15. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД. Предложението да се включат в дневния ред се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 03.06.2020 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

2. Упълномощаване на представителя Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 12.06.2020 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.7 и ПИ 55155.52.8, м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. „Татар Екин” до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. „Панагюрско шосе” по ККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91, м. „Чукур савак” по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Огняново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Драгор и с. Црънча, аз отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет и стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г. в община Пазарджик.

13. Анализ за постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 януари 2020 г. до 30 април 2020 г.

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.72.1, м. „Бяла чешма” в землището на с. Величково.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

16. Питания.

По първа точка: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 03.06.2020 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни, отрицателно е само становището на ПК „Законност”. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Атанас Шопов. Изказване направи г-н Благо Солов.
Решението по първа точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По втора точка: Упълномощаване на представителя Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 12.06.2020 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-жа Лиляна Мърхова. Изслушан беше и изпълнителният директор на МБАЛ – Пазарджик д-р Красимир Темнилов. Изказване направи г-н Златко Митрев. Предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Пояснение по въпроса направи г-н Тодор Попов. Предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

По четвърта точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложения имаше от две комисии: ПК „Законност” предложи имотът да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на цена, не по-ниска от 10 лв. на кв.м. или 1470 лв. абсолютна стойност. Предложението не се прие – гласували за – 13, против – 15, въздържали се – 8. ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество” предложи началната цена да бъде 1000 лева. Предложението се прие от вносителя, беше и гласувано: за – 27, против – 3, въздържали се – 2. Г-жа Лиляна Мърхова предложи от проекта за решение да отпаднат точки 5 и 6. Не се прие – гласували за – 9, против – 13, въздържали се – 9. Други предложения нямае. Изказвания направиха г-н Благо Солов и г-н Евгени Абаджиев.
Решението по четвърта точка се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.7 и ПИ 55155.52.8, м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. „Татар Екин” до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. „Панагюрско шосе” по ККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91, м. „Чукур савак” по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Огняново, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 26 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 25 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По единадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Драгор и с. Црънча, аз отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет и стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Дванадесета и тринадесета точки бяха за сведение.

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.72.1, м. „Бяла чешма” в землището на с. Величково, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от ПК „Законност”, становището и е положително. Въпроси и предложения нямаше. Д-р Никола Пенчев декларира конфликт на интереси и не участва в гласуването.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По точка 16 питания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред, сесията беше закрита.


Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ


Съставил протокола:
Дона Терзийска

Изтегли оригинала>>>

четвъртък 04 юни 2020 - 13:31:25