Р Е Ш Е Н И Е №117

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№117
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. и анализ на дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, ЕИК: 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представлявано от д-р Румен Аврамов – управител.

Ежегодно до 30 число на месец юни, след приключване на предходната финансовата година, Общинският съвет е длъжен да разгледа Годишните финансови отчети на общинските дружества с ограничена отговорност със 100% общинско участие. Внесено e предложение и проект за решение от Кмета на Общината за приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, ЕИК: 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представлявано от д-р Румен Аврамов – управител.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 19, ал. 1, т. 3 и чл. 61, ал. 2 от Наредба за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания –Пазарджик” ЕООД, ЕИК 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представлявано от д-р Румен Аврамов – управител.
2. Счетоводната печалба в размер на 22 095,80 лева остава неразпределена за текущата 2020 г.
3. Освобождава Управителя д-р Румен Аврамов от отговорност за дейността му през 2019 г.
4. За постигнати добри резултати в управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания –Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик, Общински съвет – Пазарджик награждава Управителя д-р Румен Аврамов с 1 (една) месечна работна заплата, определена в размер на 70% от месечното брутно възнаграждение на Кмета на Общината.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

31

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 13:16:59