Р Е Ш Е Н И Е №116

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№116
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.72.1, местност „Бяла чешма“ в землището на с. Величково.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т.1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 10505.72.1, местност „Бяла чешма“ в землището на с. Величково.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10505.72.1, местност „Бяла чешма“ в землището на с. Величково.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

33

33

0

0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 13:13:04