Р Е Ш Е Н И Е №113

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№113
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре, с. Величково и с. Огняново, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Мало Конаре, с. Величково и с. Огняново, общ. Пазарджик, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот XI – общ. (единадесети тире общински), в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 550 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5720/29.04.2020 г., с начална тръжна цена 3 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 977,10 лева).
2. Урегулиран поземлен имот IV – 219 (четвърти тире двеста и деветнадесет), в кв. 170 (сто и седемдесет) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 325 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5715/29.04.2020 г., с начална тръжна цена 1 950 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 168,30 лева).
3. Урегулиран поземлен имот VII – 216 (седми тире двеста и шестнадесет), в кв. 170 (сто и седемдесет) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 297 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5717/29.04.2020 г., с начална тръжна цена 1 782 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 067,70 лева).
4. Урегулиран поземлен имот XVIII – общ. (осемнадесети тире общински), в кв. 172 (сто седемдесет и две) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 621 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5719/29.04.2020 г., с начална тръжна цена 3 726 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 232,40 лева).
5. Урегулиран поземлен имот I – общ. (първи тире общински), в кв. 200 (двеста) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 565 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5716/29.04.2020 г., с начална тръжна цена 3 390 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 031,10 лева).
6. Урегулиран поземлен имот II – общ. (втори тире общински), в кв. 200 (двеста) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 1 316 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5718/29.04.2020 г., с начална тръжна цена 7 896 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 730,80 лева).
7. Поземлен имот с идентификатор 10505.8.735 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, осем, точка, седем, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: КД-14-43/28.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Величково, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, площ: 11661 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 7, предходен идентификатор: 10505.8.8; 10505.8.2, номер по предходен план: 008008, съседи: 10505.8.732, 10505.8.736, 10505.8.734, 10505.7.9901, 10505.71.945, 10505.75.450, актуван с акт за частна общинска собственост № 5699/06.03.2020 г., с начална тръжна цена 9 440 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 670,51 лева).
8. Поземлен имот с идентификатор 53335.915.38 (пет, три, три, три, пет, точка, девет, едно, пет, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.05.2020 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност ОРЕШАКА, площ: 25891 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000453, съседи: 53335.915.32, 53335.915.48, 53335.915.37, актуван с акт за частна общинска собственост № 5713/14.04.2020 г., с начална тръжна цена 18 410 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 917,92 лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

26

1

3

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 04 юни 2020 - 13:02:03