Р Е Ш Е Н И Е №109

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№109
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.7 и ПИ 55155.52.8, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.7 и ПИ 55155.52.8, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.7 и ПИ 55155.52.8, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.

Срок за представяне на плана в Общината 150 календарни дни .

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

29

29

0

0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:45:46