Р Е Ш Е Н И Е №107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№107
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

Постъпило е предложение на Кмета на Общината, с което се предлага приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, с която да бъде извършено синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба в община Пазарджик за определяне на размера на местните данъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси, със законовите изменения в Закона за местните данъци и такси, както и да бъде отменена действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, приета от Общински съвет – Пазарджик с Решение № 19/28.02.2008 г., Протокол № 4, изменена и допълнена с Решение № 14/29.01.2009 г., Протокол № 2, изменена и допълнена с Решение №7/04.02.2010 г., Протокол №1, изменена и допълнена с Решение № 9/27.01.2011 г., Протокол №2, изменена и допълнена Решение №246 /28.12.2012 г., Протокол №17, изменена и допълнена с Решение №241/19.12.2013 г., Протокол №14, изменена и допълнена с Решение №181 от 29.09.2016г., взето с Протокол №10, изменена и допълнена с Решение №4 от 31.01.2019 г., взето с Протокол №1. Изложени са подробни мотиви, с които вносителят аргументира предложението си.
При съобразяване на изложените мотиви, както и станалите разисквания по предложението, становищата на ресорните постоянни комисии, Общински съвет – Пазарджик счита, че предложението е законосъобразно и целесъобразно. Съображенията на вносителя се подкрепят от Общински съвет – Пазарджик, с оглед на което и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

Р Е Ш И:

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

32

0

5

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:32:14