Р Е Ш Е Н И Е №106

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№106
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15 за гласуване по дневния ред на Общо събрание на акционерите, насрочено за 12.06.2020 г. от 11.00 часа и резервна дата 29.06.2020 г. от 11:00 часа.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, чл.16 от Закона за публичните предприятия и чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Упълномощава д-р Никола Пенчев, ЕГН ….., да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2020 г. от 11.00 часа и резервна дата 29.06.2020 г. от 11:00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД (Управление), ул. „Болнична” №15, при следния дневен ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 г. – „Гидес Одит“ ЕООД, ЕИК:201907903, РО 142.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
11. Промяна в капитала на дружеството.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
12. Промяна в Устава на дружеството.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
13. Приемане на решение за продажба на имоти, представляващи неоперативни активи, собственост на дружеството и приемане на решение за разходване на средствата, получени от продажбата по реда на чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на имоти, представляващи неоперативни активи, собственост на дружеството, възлага на Съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерски съвет, чрез Министъра на здравеопазването и взема решение за разходване на средствата от продажбата по реда на чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните заведения след разрешение съгласно чл.105, ал.4 от ЗЛЗ /предишна ал. 2, доп. Бр.13 от 2019г., в сила от 12.02.2019 г./, както следва:
а) Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: ул. “Дунав“, с площ от 3 344кв.м. /три хиляди триста четиридесет и четири/, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор 55155.503.1311, заедно с построените в него сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, със застроена площ от 621 кв.м., брой етажи 2, предназначение – здравно заведение, сграда с идентификатор 55155.503.1381.2, със застроена площ от 137 кв.м., брой етажи 2, предназначение – здравно заведение и сграда с идентификатор 55155.503.1381.3, със застроена площ от 361 кв.м., брой етажи 1, предназначение – здравно заведение, с данъчна оценка на целия имот, заедно със сградите в размер на 252 048.70лв. /двеста петдесет и две хиляди четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки/, от които за поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381: 60 192 лв. /шестдесет хиляди сто деветдесет и два лева/, за сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, със застроена площ от 1242 кв.м., брой етажи 2 – 135 254.60 лв./сто тридесет и пет хиляди двеста петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, сграда с идентификатор 55155.503.1381.3, със застроена площ от 361 кв.м., брой етажи 1 – 32 178.50 лв. /тридесет и две хиляди сто седемдесети осем лева и петдесет стотинки/, сграда с идентификатор 55155.503.1381.2, със застроена площ от 274 кв.м., брой етажи 2 – 24 423.60 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин двадесет и три лева и шестдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №ДО002119/05.03.2020 г., издадена от Дирекция БОС, Отдел МДТ към Община Пазарджик. Сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, попада в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382. Пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, с адрес на поземления имот: ул. “Дунав“, с площ от 3 344 кв.м., заедно с разположените в него три броя сгради е в размер на 335 900,00 лв. /триста тридесет и пет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, от които 202 800,00 лв. /двеста и две хиляди и осемстотин лева/ без ДДС за поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, за сграда с идентификатор 55155.503.1381.1: 87 100,00лв. /осемдесет и седем хиляди и сто лева/ без ДДС, за сграда с идентификатор 55155.503.1381.2: 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС, за сграда с идентификатор 55155.503.1381.3: 31 000,00 лв. /тридесет и една хиляди лева/ без ДДС и трите сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381, съгласно оценителски доклад на лицензиран оценител със сертификат №100100459/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.
б. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: ул. “Дунав“, с площ от 1 152 кв.м. /хиляда сто петдесет и две/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор 55155.503.1311, с данъчна оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 в размер на 25 920 лева /двадесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лева/ съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №ДО002118/05.03.2020 г., издадена от Дирекция БОС, Отдел МДТ към Община Пазарджик. Пазарната стойност е в размер на 69 800,00 лв. /шестдесет и девет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, съгласно оценителски доклад на лицензиран оценител със сертификат №100100459/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители. Сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, попада в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382.
в. Сграда с идентификатор 55155.507.268.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. “Болнична“ №15, с площ от 1 328 кв.м. /хиляда триста двадесет и осем/, брой етажи:2, предназначение – здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.268, стар идентификатор 55155.507.3.9, номер по предходен план няма: с данъчна оценка в размер на 947 946 лева /деветстотин четиридесет и седем хиляди и деветстотин четиридесет и шест лева/ съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №ДО002117/05.03.2020 г., издадена от Дирекция БОС, Отдел МДТ към Община Пазарджик. Пазарната стойност е в размер на 854 300,00 лв. /осемстотин петдесет и четири хиляди и триста лева/ без ДДС, съгласно оценителски доклад на лицензиран оценител със сертификат №100100459/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.
г. Сграда с идентификатор 55155.507.268.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. “Болнична“ №15, с площ от 1 610 кв.м. /хиляда шестстотин и десет/, брой етажи:1, предназначение – сграда за битови услуги, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.268, стар идентификатор 55155.507.3.74, номер по предходен план 35: с данъчна оценка в размер на 378 652 лева / триста седемдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и два лева лева/ съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №ДО002117/05.03.2020 г., издадена от Дирекция БОС, Отдел МДТ към Община Пазарджик. Пазарната стойност е в размер на 377 600,00лв. /триста седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, съгласно оценителски доклад на лицензиран оценител със сертификат №100100459/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.
Възлага на Съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерски съвет на Република България, чрез Министъра на здравеопазването и взема решение за разходване на средствата от продажбата по реда на чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните заведения за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност след разрешение съгласно чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ / предишна ал. 2, доп. Бр.13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г./ за:
- закупуване на нов ангиографски апарат за нуждите на Катетаризационна лаборатория към „Кардиологично отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“АД;
- закупуване на апарати за дейност гастроентерология към Първо вътрешно отделение към „МБАЛ-Пазарджик“АД: видеосистема Олимпус - exera III, серия 190, включваща видеогастроскоп и видеоколоноскоп, ехограф „Хитачи Ариета“;
- подобряване на съществуващите сгради – оперативни активи, изготвяне на кадастрален план на сградите и поземления имот, представляващи оперативни активи, необходими за изготвяне на нотариални актове за сградите.
14. Вземане на решение за приемане и утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в „МБАЛ-Пазарджик” АД на основание чл. 10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, за краткост НОРИПДУКИ, обн. в ДВ бр.81/02.10.2018 г., в сила от 05.10.2018 г. и при изпълнение на НОРИПДУКИ, включително за избор и работата на комисията, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях, избор на служител по чл. 4, ал. 5 от НОРИПДУКИ.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема и утвърждава текста на „Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в „МБАЛ-Пазарджик” АД при изпълнение на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за работата на комисията, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите, за обработването на данните от тях.
15. Избор на комисия към „МБАЛ-Пазарджик“ АД по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, за краткост НОРИПДУКИ, избор на председател на Комисията по чл. 11, ал. 2 от НОРИПДУКИ измежду избраните и членове
Проект на Решение: Избира за членове на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси: д-р Димитър Савов – заместник-директор по медицинската дейност в „МБАЛ-Пазарджик“ АД, г-н Петко Даскалов – финансов контрольор, г-н Стоян Семерджиев – счетоводител, резервен член- г-жа Яна Кузева – началник ОЧР, избира за председател на комисията измежду избраните членове: д-р Димитър Савов – заместник-директор по медицинската дейност.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

28

3

3

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:28:34