Р Е Ш Е Н И Е №105

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№105
от 28 май 2020 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 03.06.2020 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА , чл. 16 от Закона за публичните предприятия и чл. 33, ал. 1, т. 3, т. 4, и т. 5 от Наредба за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на Общината като представител в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, ЕИК: 201552200, което ще се проведе на 03.06.2020 г., от 11:00 часа, в гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев” № 5, при липса на кворум, ново ОСА ще се проведе на същото място и час на 17.06.2020 г.; да гласува по всички точки от дневния ред, както следва:
І. По т. 1: Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
ІІ. По т. 2: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
ІІІ. По т. 3: Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.
ІV. По т. 4: Разпределя финансовия резултат за 2019 г., както следва: Годишна загуба в размер на 108 150.84 лева, която остава като непокрита загуба за от минали години съгласно Устава на дружеството.
Проект за решение – Общото събрание на дружеството разпределя финансовия резултат за 2019 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.
V. По т. 5: Промяна в състава на Съвета на директорите / заличаване в Търговския регистър на починал член на Съвета на директорите, избор на нов член и преизбиране на членове на Съвета на директорите. Определяне мандат на Съвета на директорите. Определяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промяната я състав на Съвета на директорите/ заличава в Търговския регистър на починал член на Съвета на директорите, избор на нов член и преизбиране на членовете на Съвета на директорите/ Общото събрание акционерите определя нов петгодишен мандат на членовете на Съвета на директорите. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да остане в досегашния размер от 400 лева.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

35

0

1

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 юни 2020 - 12:22:18