Р Е Ш Е Н И Е №13 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№13

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3

ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 година и определяне размера на такса за битови отпадъци в Община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като се запозна с предложението на  г-н Тодор Попов – Кмет на Общината, изясни относимите факти и обстоятелства, намира предложението за законосъобразно и целесъобразно.

Споделяйки изложените от вносителя мотиви, с цел осигуряване нужните средства в общинския бюджет за нормалното осъществяване на дейностите по план-сметката за 2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 66 и чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ,

Р Е Ш И:

Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци за 2020 година по дейности: събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии в гр. Пазарджик и населените места, предназначени за обществено ползване, съгласно приложения №1, №2 и №3.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 31 2 6

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00