Р Е Ш Е Н И Е №12 от 30 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№12

от 30 декември 2019 година, взето с Протокол №3ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.
                         
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на  г-н Тодор Попов – Кмет на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


  1. Приема актуализацията на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2019 г., съгласно Приложения № 1, 2 и 3.

    2. Утвърждава актуализирания поименен списък за инвестиции през 2019 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 27 9 0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 06 януари 2020 - 13:30:00