Р Е Ш Е Н И Е №10 от 9 декември 2019 година

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№10

от 9 декември 2019 година, взето с Протокол №2ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Чавдар Чавдаров и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:


Утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

ПРИЛОЖЕНИЕ >>>

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 38 0 0

  


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 16 декември 2019 - 13:30:00