Р Е Ш Е Н И Е №9 от 9 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№9

от 9 декември 2019 година, взето с Протокол №2ОТНОСНО: Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15.

    Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон и чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1  от Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Избира за представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, в което Община Пазарджик е акционер, общинския съветник д-р Никола Пенчев.
    ІІ. Представителната власт на новоизбрания представител на Община Пазарджик е със срок до следващо решение на Общинския съвет за избиране на представител.
    ІІІ. Упълномощава д-р Никола Пенчев на основание чл. 33 от Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества да я представлява по следните въпроси:   
1. Изменяне или допълване на устава на дружеството.                2. Намаляване или увеличаване на капитала на дружеството.   
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт-счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент.
4. Избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите надзорния съвет и определяне възнаграждението им.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и надзорния съвет.
6. Преобразуване и прекратяване на дружеството.
7. Обезпечения в полза на трети лица.
8. Сключване на договори за кредитиране на трети лица.
9. Даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи.
10. Учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
11. Разрешение за сключване на договори за кредит.
12. Издаване на облигации.
13. Преди вземане на решения за ликвидация на дружеството и определяне на ликвидатор.
ІV. Гласуването на горепосочените точки да става след одобрение от Общински съвет – Пазарджик.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 16 декември 2019 - 13:30:00