Р Е Ш Е Н И Е №6 от 9 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№6

от 9 декември 2019 година, взето с Протокол №2ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Хари Харалампиев – Председател на общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,

Р Е Ш И:


1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет – Пазарджик:

Найден Шопов  – общински съветник.

    2. При невъзможност за участие на определения в т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от:

Борис Манев – общински съветник.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 34 0 2

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 16 декември 2019 - 13:30:00