Р Е Ш Е Н И Е №3 от 9 декември 2019 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№3
от 9 декември 2019 година, взето с Протокол №2ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на председателя на Временната комисия за изготвяне на правилника за работата на Общинския съвет г-жа Малина Консулова-Златева, на основание чл. 21, ал. 3 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


    1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №38/29.03.2018 г. 

    2. Приема предложения проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.ПРИЛОЖЕНИЕ >>>
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 16 декември 2019 - 13:30:00