Р Е Ш Е Н И Е №2 от 13 ноември 2019 година

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№2

от 13 ноември 2019 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изработване на Правилник за работата на Общинския съвет.

Общински съвет – Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:


І. Създава Временна комисия за изработване на Правилник за работата на Общинския съвет в състав:
Председател:     Малина Консулова-Златева

Членове:        1. Тодор Тодоров;       
2. Златко Митрев;
 3. Лиляна Мърхова-Присадникова;
4. Найден Шопов.
           

ІІ. Определя 10-дневен срок за изработване на Правилник за работата на Общинския съвет.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 41 41 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общинския съвет – Пазарджик

сряда 20 ноември 2019 - 13:30:00