Р Е Ш Е Н И Е №1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№1
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Одобряване структурата и числеността на Общинска администрация – Пазарджик.

     Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Приема структурата на Общинска администрация. /По приложение №1/

1.    Кмет на община Пазарджик
    
1.1.    Отдел „Вътрешен одит”

1.2.    Финансов контрольор

1.3.    Служител по сигурността на информацията

4.    Заместник-кмет на община Пазарджик

5.     Секретар на община Пазарджик

6.     Дирекция „Канцелария на кмета и административно обслужване”

7.    Дирекция „Бюджет и общинска собственост”
7.1.    Отдел „Бюджет и отчетност”
7.2.    Отдел „Управление на общинската собственост”
7.3.     Отдел „Местни данъци и такси”
7.3.1.     Сектор „Контрол”
7.3.2.     Сектор „Обслужване”

8.     Дирекция „Строителство, транспорт и околна среда”

9.     Дирекция „Архитектура и териториално устройство”
9.1.     Отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”
9.2.     Отдел „Строителен контрол”
9.3.     Отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”

10.    Дирекция „Правно обслужване”
10.1.    Отдел „Правно обслужване”
10.2.    Отдел „Обслужване на Общинския съвет и Обществения посредник”
10.3.    Отдел „Обществени поръчки“

11.    Дирекция „Гражданска регистрация на населението”
11.1.    Отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”
11.2.    Отдел „ЕСГРАОН”

12.    Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”
12.1.    Отдел „Стратегическо планиране и проекти”
12.2.    Отдел „Електронни услуги”

13.    Дирекция „Образование и култура”
13.1.    Отдел „Образование и култура“
13.2.    Отдел „Спорт, иновации и младеж“

14.    Дирекция „Социални дейности”

15.    Кметове на кметства

16.    Кметски наместници

17.     Служители в кметства

II. Одобрява  обща численост на общинската администрация  277 щатни бройки в т.ч.:
-    Кмет на община – 1
-    Кмет на кметство – 27
-    Кметски наместник – 4
-    Служители – 245 щатни бройки, от които 43,5 щатни бройки служители в кметствата към общината.

III. Одобрява увеличение на числеността на БМ СУОПКД от 71 на 116 щатни бройки т.е. с 45 щатни бройки  „работник-озеленител“.

IV. Одобрява увеличение на числеността на БМ СПЖФНСИ от 92  на 108 щатни бройки т.е. с 16  щатни бройки „работник-поддръжка“.

V. Одобрява намаляване на числеността на БМ „Обредни дейности“ от 19 на 18 щатни бройки т.е. с 1 щатна бройка  „Обредник“.

VI. Одобрява закриване на БМ „Социални дейности“ като цялостната дейност и всички активи и задължения се поемат от Общинска администрация – Пазарджик.

VII. Определя пълномощията на кметските наместници в Община Пазарджик, както следва:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за съответното населено място;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
5. води регистрите на населението и за гражданското състояние, и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
6. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
7. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
8. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на съответното населено място;
10. изпълнява и други функции, възложени му с нормативен акт, както и от Кмета на общината.


ПРИЛОЖЕНИЕ


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 34 1 4

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00