Р Е Ш Е Н И Е №2

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№2
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 г.
           
    Общински съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, счита, че същото е законосъобразно и мотивирано, поради което и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и ПМС № 67 от 14.04.2010 г. /обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г., посл. изм. бр. 5 от 15.01.2019 г./ за заплатите в бюджетните организации и дейности и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


1.    Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Пазарджик в размер на 3000,00 /три хиляди/ лева, считано от 01.01.2020 г.
2.    Определя основна месечна работна заплата на кметовете на кметства в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 г. както следва:

 

Функция, група,дейност Име, презиме, фамилия   Кметства по групи Основна месечна заплата
1 2 3 4
I Група
1 Димчо Караиванов Мало Конаре  1320
II Група
2 Снежана Янкова-Шекерова Ивайло           1220
3 Васил Методиев Алеко Константиново 1130
4 Митко Хайдуков Огняново        1130
5 Емануил Христов Главиница      1130
III Група
6 Димитър Вринчев Черногорово  1030
7 Борислав Алексиев Синитево        1030
8 Иван Янкулов Звъничево      1030
9 Георги Спасов Братаница      1030
10 Лиляна Хаджиева Мокрище        1030
11 Стоян Кузев Юнаците         990
12 Ангел Налбатски Паталеница    990
13 Йордан  Бакърджиев Говедаре        990
14 Ангел Руков Црънча                                                                      990
15 Георги Цонев Драгор                        990
16 Гурко Митев Добровница    990
17 Николай Минчев Сарая              990
18 Андон Андонов Хаджиево       990
19 Жоро Панчев Пищигово       960
20 Костадин Карабончев Овчеполци     960
21 Петър Гуглев Величково      960
22 Латинка Вълчева Дебращица     960
23 Светлана Андреева Гелеменово    910
24 Васил Рангелов Росен              910
25 Христо Христов Мирянци         910
26 Марин Манолов Априлци         910
27 Димитър Димитров Ляхово            910

  1. Определя основна месечна работна заплата на Кметски наместник на с. Крали Марко, с. Сбор, с. Тополи дол и с. Цар Асен към Община Пазарджик в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева, считано от 01.01.2020 г.

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 32 0 7

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00