Р Е Ш Е Н И Е №3

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№3
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Пазарджик, считано от 01.03.2020 година.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, във връзка с чл. 35, чл. 289 и чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т.3, чл. 314, ал. 4 и ал. 5 и чл. 316 от ЗПУО, чл. 11, ал. 10, ал.12 и ал.13 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

    І. 1. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Юначе” село Юнаците чрез вливане в Детска градина „Калина Малина” град Пазарджик като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    1.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина „Юначе” село Юнаците.
    1.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Юначе” село Юнаците, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Юнаците, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Калина Малина” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    1.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а на директора на Детска градина „Юначе” село Юнаците по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
    1.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Юначе” село Юнаците чрез вливане в Детска градина „Калина Малина” град Пазарджик като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    2. Дава съгласието си и преобразува Детска градина село Добровница чрез вливане в Детска градина „Пролет” град Пазарджик като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    2.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина село Добровница.
    2.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина село Добровница, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Добровница, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Пролет” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    2.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободения от длъжност директор от Детска градина село Добровница.
    2.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина село Добровница чрез вливане в Детска градина „Пролет” град Пазарджик като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    3. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Мир” село Синитово чрез вливане в Детска градина „Дъга” град Пазарджик като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    3.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина „Мир” село Синитово.
    3.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Мир” село Синитово, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Синитово, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Дъга” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    3.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда,  а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободения от длъжност директор от Детска градина „Мир” село Синитово.
    3.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Мир” село Синитово чрез вливане в Детска градина „Дъга” град Пазарджик като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    4. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Щастливо детство” село Звъничево чрез вливане в Детска градина „Радост” град Пазарджик като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    4.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина „Щастливо детство” село Звъничево.
    4.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Щастливо детство” село Звъничево, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Звъничево, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Радост” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    4.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда,  а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободения от длъжност директор от Детска градина „Щастливо детство” село Звъничево.
    4.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Щастливо детство” село Звъничево чрез вливане в Детска градина „Радост” град Пазарджик като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    5. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Детелина” село Мирянци чрез вливане в Детска градина „Върбица” град Пазарджик като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    5.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина „Детелина” село Мирянци.
    5.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Детелина” село Мирянци, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Мирянци, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Върбица” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    5.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободения от длъжност директор от Детска градина „Детелина” село Мирянци.
    5.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Детелина” село Мирянци чрез вливане в Детска градина „Върбица” град Пазарджик като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    6. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Пролет” село Огняново чрез вливане в Детска градина „Зорница” град Пазарджик като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    6.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина „Пролет” село Огняново.
    6.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Пролет” село Огняново, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Огняново, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Зорница” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    6.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда,  а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободения от длъжност директор от Детска градина „Пролет” село Огняново.
    6.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Пролет” село Огняново чрез вливане в Детска градина „Зорница” град Пазарджик като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    7. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Знаме на мира” село Овчеполци и Детска градина „Детелина” село Черногорово чрез вливане в Детска градина „Юрий Гагарин” град Пазарджик като изнесени групи, считано от 01.03.2020 година.
    7.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществява в сградите на Детска градина „Знаме на мира” село Овчеполци и Детска градина „Детелина” село Черногорово.
    7.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Знаме на мира” село Овчеполци, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Овчеполци, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Юрий Гагарин” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    - Детска градина „Детелина” село Черногорово, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Черногорово, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Юрий Гагарин” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    7.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от Детска градина „Знаме на мира” село Овчеполци и Детска градина „Детелина” село Черногорово.
    7.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Знаме на мира” село Овчеполци чрез вливане в Детска градина „Юрий Гагарин” град Пазарджик и преобразуването на Детска градина „Детелина” село Черногорово чрез вливане в Детска градина „Юрий Гагарин” град Пазарджик като изнесени групи, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    8. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Звънче” село Мокрище и Детска градина село Братаница чрез вливане в Детска градина „Валентина Терешкова” град Пазарджик като изнесени групи, считано от 01.03.2020 година.
    8.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществява в сградите на Детска градина „Звънче” село Мокрище и Детска градина село Братаница.
    8.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Звънче” село Мокрище, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Мокрище, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Валентина Терешкова” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    - Детска градина село Братаница, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Братаница, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Валентина Терешкова” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    8.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от Детска градина „Звънче” село Мокрище и Детска градина село Братаница.
    8.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Звънче” село Мокрище чрез вливане в Детска градина „Валентина Терешкова” град Пазарджик и преобразуването на Детска градина село Братаница чрез вливане в Детска градина „Валентина Терешкова” град Пазарджик като изнесени групи, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    9. Да се преобразува Детска градина „Здравец” село Дебръщица и Детска градина село Црънча чрез вливане в Детска градина „Детелина“ село Паталеница като изнесени групи, считано от 01.03.2020 година.
    9.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществява в сградите на Детска градина „Здравец” село Дебръщица и Детска градина село Црънча.
    9.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Здравец” село Дебръщица, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Дебръщица, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Детелина” село Паталеница след извършена инвентаризация.
    - Детска градина село Црънча, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Црънча, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Детелина” село Паталеница след извършена инвентаризация.
    9.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от Детска градина „Здравец” село Дебръщица и Детска градина село Црънча.
    9.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Здравец“ село Дебръщица чрез вливане в Детска градина „Детелина” село Паталеница и преобразуването на Детска градина село Црънча чрез вливане в Детска градина „Детелина” село Паталеница като изнесени групи, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    9.5. Детска градина „Детелина“ село Паталеница прилага системата на делегиран бюджет в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.03.2020 година.
    10. Дава съгласието си и преобразува Детска градина „Радост” село Хаджиево и Детска градина „Зорница” село Говедаре чрез вливане в Детска градина „Детство” село Мало Конаре като изнесени групи, считано от 01.03.2020 година.
    10.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществява в сградите на Детска градина „Радост” село Хаджиево и Детска градина „Зорница” село Говедаре.
    10.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина „Радост” село Хаджиево, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Хаджиево, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Детство” село Мало Конаре след извършена инвентаризация.
    - Детска градина „Зорница” село Говедаре, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Говедаре, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Детство” село Мало Конаре след извършена инвентаризация.
    10.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от Детска градина „Радост” село Хаджиево и Детска градина „Зорница” село Говедаре.
    10.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина „Радост” село Хаджиево чрез вливане в Детска градина „Детство” село Мало Конаре и преобразуването на Детска градина „Зорница” село Говедаре чрез вливане в Детска градина „Детство” село Мало Конаре като изнесени групи, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    11. Да се преобразува Детска градина село Сарая чрез вливане в Детска градина „Веселка” село Ивайло като изнесена група, считано от 01.03.2020 година.
    11.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесената група да се осъществява в сградата на Детска градина село Сарая.
    11.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина село Сарая, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Сарая, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Веселка” село Ивайло след извършена инвентаризация.
    11.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободения от длъжност директор на Детска градина село Сарая.
    11.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина село Сарая чрез вливане в Детска градина „Веселка” село Ивайло като изнесена група, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.
    11.5. Детска градина „Веселка” село Ивайло прилага системата на делегиран бюджет в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.03.2020 година.
    12. Дава съгласието си и преобразува Детска градина село Алеко Константиново и Детска градина „Радост” село Главиница чрез вливане в Детска градина „Снежанка” град Пазарджик като изнесени групи, считано от 01.03.2020 година.
    12.1. Обучението, възпитанието и социализацията на децата от изнесените групи да се осъществява в сградите на Детска градина село Алеко Константиново и Детска градина „Радост” село Главиница.
    12.2. Задължителната документация на:
    - Детска градина село Алеко Константиново, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в село Алеко Константиново, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Снежанка” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    - Детска градина „Радост” село Главиница, наличния инвентар, сградния фонд и дворни площи – публична общинска собственост в Главиница, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина „Снежанка” град Пазарджик след извършена инвентаризация.
    12.3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваните детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а норма преподавателска работа продължава да се изпълнява от освободените от длъжност директори от Детска градина село Алеко Константиново и  Детска градина „Радост” село Главиница.
    12.4. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде Заповед за преобразуването на Детска градина Алеко Константиново чрез вливане в Детска градина „Снежанка” град Пазарджик и преобразуването на Детска градина „Радост” село Главиница чрез вливане в Детска градина „Снежанка” град Пазарджик като изнесени групи, която да бъде обнародвана в Държавен вестник.

ІІ. Дава съгласието си:
1.Да бъде закрита Детска градина „Мир” село Величково, като децата бъдат пренасочени за обучение и възпитание към изнесената група на Детска градина „Калина Малина” в село Юнаците.
2. Възлага на кмета на община Пазарджик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Мир“ село Величково.
3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закриваната детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
ІІІ. На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящото решение, по следните съображения: това се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси, свързани с намаляване на общата сума за дофинансиране на детските заведения със средства от местните приходи по селата, и поради това, че при закъснение на изпълнението на решението има опасност да последва значителна финансова вреда, тъй като срока за преобразуването на детските градини, предвиден в предложението и проекта за решение на ОбС /01.03.2020 г./ е свързан с приемането на общинския бюджет за 2020 г.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се обжалва в 3 дневен срок от датата на връчването му чрез Общински съвет - Пазарджик пред Административен съд - Пазарджик, независимо от това дали решението е оспорено.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Пазарджик от областния управител и прокурора в сроковете и по реда на АПК.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 39 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00