Р Е Ш Е Н И Е №6

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№6
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС, извършени от оператора по ВиК през 2019 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите е необходимо да се вземе решение за придобиване на инвестициите, подробно описани в Констативен протокол от 22.01.2020 г., изготвен от комисия, назначена със Заповед №147/ 21.01.2020 г. на кмета на Община Пазарджик, след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособена територия и се предадат за стопанисване, управление експлоатация на действащия оператор – ЕООД „Водоснабдяване и канализационни услуги” със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „ Втори януари“ № 6, представлявано от инж. Атанас Узунов.
Общински съвет Пазарджик, след  като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите

Р Е Ш И:

  1. Общински съвет – Пазарджик дава съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2019 г., описани в Констативен протокол, представени от комисия, назначена със Заповед № 147/ 21.01.2020 г. на кмета на Община Пазарджик.
    2. Горепосочените инвестиции, извършени през 2019 г., да се заведат като активи в баланса на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.
    3. Общинският съвет дава своето съгласие Община Пазарджик да предаде с предавателно-приемателен протокол за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия извършените инвестиции, като същите се предадат за стопанисване, управление и  експлоатация на действащия оператор – ЕООД „Водоснабдяване и канализационни услуги” със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №6, представлявано от инж. Атанас Узунов.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

       
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00