Р Е Ш Е Н И Е №9

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№9
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15.
                        
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон и чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

    І. Упълномощава д-р Никола Пенчев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.02.2020 г. от 11.00 часа и резервна дата 10.03.2020 г. от 11:00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД (Управление), ул. „Болнична” №15, при следния дневен ред:
    1. Промяна в състава на Съвета на директорите (предложен е нов член на Съвета на директорите – д-р Иван Станоев /съгласно писмо изх. №20-14-31/23,12,2019 г.  заместник-министъра на здравеопазването/)      
    Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Състава на директорите.
2. Oпределя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определят възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
3. Определяне мандата на Съвета на директорите.
  Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на Съвета на директорите.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 30 0 0

       
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>
 
 
 

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00